Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem Danych jest:

Konrad Malitka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Medicaline Konrad Malitka, stałe miejsce prowadzenia działalności: gm. Karczew, miejsc. Ostrówiec, nr 150 (05-480), NIP: 5321690962, REGON: 142830480, dalej jako „Administrator”.

Cel przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej w celu prezentacji swoich usług, utrzymywaniu relacji biznesowych oraz komunikacji związanej z działalnością Administratora.

Rodzaj przetwarzanych danych:

Imię i nazwisko, adres użytkownika, nr telefonu, adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzania:

 1. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 2. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na profilowaniu i wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie reklam, 
  2. zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację strony internetowej,

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe.
 3. Prawo żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas i w określonym zakresie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Prawo do przenoszenia danych.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 
 7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków:

 1. Masz prawo do zgłaszania skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji przysługujących Ci uprawnień.
 2. Zapytania i wnioski możesz przesłać w wybrany przez siebie sposób:
  1. na adres e-mail Administratora: office@medicaline.pl,
  2. listownie na adres: Ostrówiec 150, 05-480 Karczew,
 3. W razie stwierdzenia, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne przyznane Ci na mocy RODO prawa zostały naruszone, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Jeżeli wyniknie konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty spoza Unii Europejskiej, właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.